II Congrés Ciutats Intel·ligents: Tarragona Smart Mediterranean City

Presentar el projecte de Tarragona Smart Mediterraneran City, posant especial èmfasi en les connotacions que la mediterraneïtat donen al projecte, explicant en base a això la selecció dels cinc eixos de treball: aigua, mobilitat, eficiència energètica, patrimoni i turisme, i salut i nutrició. Valorant la creació de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City com a model de concertació públic-privat entre Ajuntament, Universitat i actors empresarials, i presentant els principals projectes aplicats a la ciutat de Tarragona.

Introducció

Durant els últims anys, Tarragona ha planificat les seves lògiques de desenvolupament, fixant prioritats i definint un model de ciutat. Les diferents estratègies sectorials s’han integrat en un document anomenat Pla Estratègic Tarragona 2022, elaborat de forma participativa i consensuada amb els principals actors. I articulats paral·lelament, i com a desenvolupament d’aquest, trobem la concreció del Pacte d’Alcaldes en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Tarragona (PAES), l’elaboració del Pla Urbà de Mobilitat Sostenible (PMUS), i la finalització del procés de planificació de l’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona (POUM).

El projecte Tarragona Smart Mediterranean City té com a base el canvi iniciat per la ciutat durant l’última dècada, reafirmant la seva capitalitat i desenvolupant, un ampli sector del coneixement, la recerca i la innovació al voltant de la Universitat Rovira i Virgili. Sobre la presència del seu entramat industrial, de creixent base tecnològica, centrat en el polígon petroquímic, ha sorgit el Clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la Química “ChemMed Tarragona”, dinamitzador de les activitats portuàries i logístiques. Tarragona és a més declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pel seu conjunt arqueològic romà, i ofereix una creixent qualitat de vida lligada als valors de la convivència i la cultura mediterrànies.

Partint d’aquests antecedents, la concessió dels Jocs Mediterranis 2017 significa una gran oportunitat, més enllà de l’esdeveniment esportiu i cultural per a, en un context de crisi econòmica, impulsar i accelerar els canvis ja posats en marxa, consolidant un model de ciutat intel·ligent amb solucions tecnològiques i sostenibles, culturalment dinàmica, oberta i cohesionada, al voltant d’una ciutadania activa.

Construint una ciutat intel·ligent

A l’abril de 2011, després de dos anys de treballs, la ciutat de Tarragona va concloure un ampli i participatiu procés d’elaboració d’un Pla estratègic capaç de fusionar, sintetitzar i prioritzar el contingut dels 26 plans sectorials existents que afectaven la ciutat. El resultat del mateix era presentat amb una premonitòria frase: “El Pla Tarragona 2022 conclou que la ciutat ha de ser competitiva i referent en la societat del coneixement”, obrint amb això les portes a iniciar un procés de transformació de Tarragona en el que es ha convingut en denominar una Smart City o ciutat intel·ligent.

El Pla Estratègic Tarragona 2022, va resumir en set eixos estratègics fonamentals les prioritats per aconseguir una ciutat amb més qualitat de vida i oportunitats per a tothom, que configuren l’agenda transformadora de Tarragona com una ciutat intel·ligent: 1.Tarragona ciutat cabdal; 2.Tarragona, ciutat cohesionada; 3.Tarragona com a motor econòmic; 4.Tarragona per la investigació i la innovació; 5.Tarragona per la cultura i l’educació; 6.Tarragona per la qualitat de vida; 7.Gestió eficient i participativa.

Tarragona port.jpg

Els Jocs Mediterranis 2017: un llegat transformador

El Pla Director dels Jocs del Mediterrani 2017, aprovat el 10 de gener de 2013 pel Comitè Organitzador, que configura la planificació dels jocs des del consens i la complicitat entre les institucions públiques, els estaments esportius nacionals i internacionals i la societat civil , defineix els objectius del projecte esportiu en sis grans eixos:

  • Jocs innovadors
  • Participació esportiva al màxim nivell
  • Instal·lacions sostenibles
  • Equilibri Territorial amb els nous equipaments
  • Afavorir la pràctica esportiva de qualitat
  • Potenciar l’esport de base

A la voluntat dels actors públics i privats implicats en la celebració dels Jocs Mediterranis, sota l’impuls de l’Ajuntament de Tarragona, està configurar un llegat de transformació de la ciutat, aprofitant l’esdeveniment per a la reactivació econòmica de la ciutat, la internacionalització de seu teixit empresarial, la potenciació de la marca de ciutat en un context global, la progressiva transformació urbanística i millora de la mobilitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la generació d’hàbits de vida més saludables, i la millora de la cohesió social, la participació ciutadana i els valors de la convivència en l’espai públic. Els Jocs Mediterranis 2017 es configuren així com el projecte catalitzador dels esforços de la ciutat per avançar-se al futur aprofitant les oportunitats econòmiques i de transformació cultural que l’esdeveniment suposa.

La regió euromediterrani com a oportunitat

La Declaració de Tarragona sobre les Ciutats Intel·ligents de la Mediterrània, de 8 de novembre de 2012, que afirmava la visió del l Mediterrani-ciutat com a regió emergent en un món polièdric i global assenyalant que en la propera dècada la regió mediterrània està cridada a ocupar el lloc que li correspon en l’economia global, aconseguint mantenir el focus de l’atenció mundial, no ja per la seva conflictivitat i la complexitat de les seves relacions internes, sinó pel seu creixement, les seves capacitats i la seva riquesa cultural, en un procés que inexorablement haurà d’estar marcat pel respecte al medi i avançades polítiques ambientals, l’eficiència i l’estalvi energètic i la utilització de les noves tecnologies, la innovació, el coneixement i la creativitat, que determinaran millors nivells de qualitat de vida, més cohesió social i una governabilitat participativa i democràtica. Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions estan ja jugant un paper central en el procés de transformació socioeconòmica de la Mediterrània, des de les perspectives de desenvolupament econòmic, emprenedoria i creació de llocs de treball, i pel creixent nombre de projectes euro mediterranis en matèria Recerca i innovació TIC, que ens conviden a vislumbrarlas com una potent eina d’empoderament de comunitats locals, possibilitant processos en els quals compartir coneixement, coordinació d’estratègies, i transformació i innovació econòmica, social i política. I és en aquest sentit que la Declaració es proposava com a missió fer de les smarts cities de la Mediterrània un potent motor de creixement i transformació de la regió. I apostant per un model propi de Smart Cities de la Mediterrània: “Enfront del model global de ciutat smart, les ciutats de la Mediterrània ens caracteritzem per sumar a la voluntat de convivència democràtica i cohesió en societats obertes, la necessitat de processos de transformació econòmica, que atents a les exigències ambientals, ens permetin gaudir de les formes de qualitat de vida i la diversitat d’identitats i expressions culturals que ens caracteritza.

Les necessitats i el bon ús de l’aigua, la mobilitat en un espai concentrat articulat al voltant d’un litoral densament poblat, la diversitat d’usos i el protagonisme de l’espai públic en l’articulació de la convivència, l’alimentació basada en la coneguda com a dieta mediterrània i la incorporació d’hàbits de vida saludables, l’elevat consum energètic altament dependent i amb elevats costos ambientals, i la convivència amb un ric i divers patrimoni històric, artístic i cultural font d’atracció turística mundial, determinen les característiques de les ciutats de les dues riberes de la Mediterrània i la seva vocació per trobar en el disseny d’un model propi de smart City resposta als importants reptes que ens planteja l’actual conjuntura de crisi econòmica i ambiental.

Tarragona aposta així per formular un model propi de Smart City, lligat als valors que s’identifiquen amb la mediterraneïtat, i estretament vinculats a una cultura d’ús responsable de l’aigua, uns hàbits de vida i alimentaris saludables, un espai públic dinàmic i obert, i un desenvolupament ambientalment sostenible.

tarragona-jardins-verticals

Eixos sectorials de l’estratègia Tarragona Smart Mediterranean City

L’estratègia Smart Mediterranean de la ciutat es desenvolupa prioritàriament en cinc àmbits sectorials profundament interrelacionats, i que, en conjunt, conformen un projecte integral de ciutat smart: L’aigua, l’energia i el medi ambient, la salut, la mobilitat i el Turisme i Patrimoni Cultural.

1. Una cultura de l’Aigua sostenible

Lamentablement, l’aigua és un bé escàs i això és una cosa que Tarragona sap de primera mà. No va ser fins a l’any 1988, amb el transvasament del riu Ebre, que totes les aixetes de Tarragona van disposar d’aigua per a ús de boca. A més, durant la primavera del 2008 va tenir lloc l’últim episodi seriós de sequera que va obligar a transportar aigua potable de diverses captacions subterrànies tarragonins en vaixell fins a Barcelona per proveir a la ciutat. Circumstàncies com aquestes desperten la consciència de molts ciutadans i de les administracions sobre la necessitat de fer un ús responsable dels recursos. Dins el projecte Tarragona Smart City destaquen tres línies de treball que apunten a l’àmbit de l’aigua: El consum responsable, l’optimització de la seva gestió, i la relació entre la població i l’aigua com a element dels ecosistemes mediterranis.

2. Eficiència Energètica i Sostenibilitat

La ciutat de Tarragona es va adherir al Pacte d’Alcaldes (impulsat per la Comissió Europea) el novembre de 2008 i va elaborar un document d’actuació, el Pla per l’Energia Sostenible a Tarragona (PAES) en el qual es defineixen els eixos d’intervenció pública així com les accions associades a cada eix com a objectiu del compliment del compromís de mitigació del canvi climàtic. En el sector industrial les activitats localitzades a Tarragona suposen un pes molt rellevant tant des del punt de vista del consum energètic com de la generació de riquesa a la ciutat. Aquest sector tindrà un paper protagonista en el desenvolupament de projectes innovadors i en l’assaig de nous materials i tècniques més eficients energèticament. En l’àmbit del transport les millores en l’eficiència del sector passen per l’ampliació dels plans de mobilitat urbana cap a models més sostenibles, per la substitució progressiva de les flotes obsoletes i altament contaminants, per tecnologies noves o per l’ús més eficient dels mitjans de transport. En l’edificació i els equipaments, la Directiva 2006/32 de 27 d’abril de la Unió Europea atorga un paper dinamitzador i exemplificador a les administracions públiques en el foment de polítiques d’eficiència energètica.

3. Tarragona Saludable

La celebració dels Jocs Mediterranis suposa una gran oportunitat per a la promoció d’hàbits lligats a l’estil de vida mediterrani amb repercussió directa sobre la salut i la pràctica de l’esport. L’objectiu és millorar la qualitat dels serveis proporcionats a la ciutadania i al mateix temps estimular un ambient innovador a la ciutat, amb línies de treball orientades a millorar els hàbits de vida i la salut comunitaris. Una primera línia de treball es centrarà en el disseny d’entorns urbans que facilitin estils de vida més saludables, aprofitant la cultura de la mediterraneïtat i la pràctica de l’esport, canviant el paradigma de la mobilitat, facilitant al vianant pràctiques i conductes que incideixin positivament en la seva qualitat de vida. Una altra línia de treball estarà orientada a promoure el sorgiment de projectes d’innovació i incorporació de noves tecnologies en l’àmbit hospitalari i de la salut.

4. Una mobilitat sostenible

La mobilitat és una qüestió de gran importància per a qualsevol ciutat, donat el seu notable impacte sobre la qualitat de vida en general i la qualitat ambiental en particular (el transport és un dels sectors més consumidors de combustibles fòssils i un dels responsables de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle). En el cas concret de Tarragona, el fet que la seva població es distribueixi entre una zona centre molt densa i un conjunt de barris i urbanitzacions disseminats per la seva gran terme municipal (65,2 km2), fa de la gestió de la mobilitat un veritable repte . L’Ajuntament de Tarragona va aprovar, al desembre de 2011, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), d’acord amb la Llei 9/2003, de mobilitat. El Pla té entre els seus objectius reduir els costos ambientals i socials dels mitjans de transport, el foment del transport públic i col·lectiu, la implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat, i l’impuls d’una mobilitat sostenible per un ús racional del Territori. Partint del plantejament estratègic del PMUS, el projecte tindrà dues fites bàsiques en l’àmbit de la mobilitat: Primer, una gestió eficient i integrada dels diferents aspectes propis de la mobilitat (aparcament, transport públic, mobilitat individual, distribució de mercaderies, integració amb altres mitjans de transport, etc.); segon, permetre la interacció entre aquest sistema de gestió de la mobilitat i els corresponents a altres àmbits estratègics per a la ciutat (incloent diversos aspectes ambientals, l’organització d’esdeveniments, les activitats culturals i lúdiques al carrer, la participació ciutadana, la informació a la ciutadania i les emergències, etc.).

5. Tarragona Ciutat Patrimoni

Tarragona va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO pel seu conjunt arqueològic romà, que conviu amb una ciutat de gran riquesa patrimonial i una vida cultural diversa. El sector del turisme a Tarragona representa, en aportació al PIB i en ocupació, un dels principals sectors de la vida econòmica de la ciutat amb un gran potencial de creixement previst fins al 2017. Les TIC són una de les eines principals per a la promoció activa del turisme a Tarragona. Cal promoure un sistema multi-plataforma (web, xarxes socials, aplicatius smart phone) d’informació al turista, amb informació dels sectors de restauració, hoteler, operadors turístics oci, patrimoni, cultura, etc.,. per facilitar dades a temps real. Així mateix, caldrà aprofitar els Jocs Mediterranis com a finestra privilegiada per a la promoció turística en els països de la resta de l’arc mediterrani, facilitant intercanvis amb altres ciutats, organització conjunta d’activitats i esdeveniments culturals. Les possibilitats que ofereix la incorporació de tecnologies de la informació i la comunicació, en el context de l’anomenat Smart Heritage per a la conservació i gestió del patrimoni arqueològic, permeten el desenvolupament de noves formes de valorització del patrimoni, impulsant models d’indústries culturals centrades en la realitat augmentada i en la recreació històrica, que incideixin en el creixement i diversificació del teixit productiu de la ciutat.

referències

autor

eSMARTCITY.es

tarragona-talent-tecnologia-i-tolerancia

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s